ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ

Sri Ranganatha Swamy Temple, Srirangam

ಪೂಜೆ

ಪೂಜೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿ
ವಿಶ್ವರೂಪ ಸೇವೆ
06:00 ರಿಂದ 07:15
ಪೂಜಾ ಸಮಯ (ದರ್ಶನವಿಲ್ಲ) 07:15 ರಿಂದ 09:00
ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಶನ ಸಮಯ 09:00 ರಿಂದ 12:00
ಪೂಜಾ ಸಮಯ (ದರ್ಶನವಿಲ್ಲ) 12:00 to 13:15
ದರ್ಶನ ಸಮಯಗಳು 13:15 ರಿಂದ 18.00
ಪೂಜಾ ಸಮಯ (ದರ್ಶನವಿಲ್ಲ) 18.00 ರಿಂದ 18:45
ದರ್ಶನ ಸಮಯಗಳು 18:45 ರಿಂದ 21.00
       
ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ದರ್ಶನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ      
ಶೀಘ್ರ ಸೇವೆ – ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೂ.250/-      
ವಿಶ್ವರೂಪ ಸೇವೆ – ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೂ. 100/-      
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ – ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ      
* *ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಂದು ಈ ಕಾಲಾವಧಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು      
       
pooja