శ్రీరంగం దేవాలయానికి స్వాగతం

Sri Ranganatha Swamy Temple, Srirangam

  • Thaipoosam Festival

[envira-gallery id=”1044″]