ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സുസ്വാഗതം.

Sri Ranganatha Swamy Temple, Srirangam

പ്രതിഷ്ഠകൾ

ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിലെ സന്നതികൾ

പ്രധാന ദേവതയായ രംഗനാഥ പ്രഭുവിനെ കൂടാതെ ഈ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൽ മറ്റനവധി സന്നതികളും ഏതാണ്ട് 53 ഉപ സന്നതികളും ഉണ്ട്.

ക്ഷേത്രത്തിലെ സന്നതികൾ ഇവയാണ്.:

  • തായാർ സന്നതി
  • ചക്രതസ്വാർ സന്നതി
  • ഉദയാവർ (രാമാനുജർ സന്നതി)
  • ഗരുഡൽവാർ സന്നതി
  • ധന്വന്തരി സന്നതി
  • ഹയഗ്രീവർ സന്നതി
swamy