శ్రీరంగం దేవాలయానికి స్వాగతం

Sri Ranganatha Swamy Temple, Srirangam

  • Namperumal Thayar Serthi seva – Panguni Utthiram day – 2015