శ్రీరంగం దేవాలయానికి స్వాగతం

Sri Ranganatha Swamy Temple, Srirangam

  • Sri Rama Navami – Namperumal – Cherakulavalli thayar serthi seva